دانلود فایل 277- مقایسه شاخصهای آسیب برای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل استاتیكی غیرخطی

دانلود فایل 278- ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح براساس افزایش پریود درناحیه غیرارتجاعی به روش تحلیلی

دانلود فایل 279-تحلیل عددی ظرفیت باربری سیكلی فونداسیونهای سطحی واقع برخاك ماسهای

دانلود فایل 280- بررسی و تحلیل مشخصه های كمی و كیفی فاضلاب خام به منظور تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های جدید - مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب تبریز

دانلود فایل 281-مقایسه تحلیلی و عددی مقادیر فشار جبهه كار در تونلسازی مكانیزه با سپر در خاكهای اشباع

دانلود فایل 282- تحلیل خیز استاتیكی ورق دایروی با استفاده از بسط توابع بسل

دانلود فایل متن کامل مقالات در حوزه شبکه عصبی مصنوعی: پیش بینی-10 مقاله

دانلود فایل 283-ارزیابی كارائی عملكردی و مكانی خطوط اتوبوسرانی شهر اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود فایل 284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

دانلود فایل 285- تحلیل دینامیكی سازهها با رویكرد احتمال اندیشانه

286-بررسی پایداری بدنه سد شهید مدنی تبریز (ونیار) در زمان ساخت از طریق مطالعه نتایج ابزاردقیق و مقایسه آن با تحلیل های عددی

287- تحلیل تقریبی ارتعاشآزاد سیستم قاب محیطی در ساختمانهای بلند مرتبه با استفاده ازسیستم جرم متمركز

288- بررسی و تحلیل اثر ترافیكی حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع های چراغ دار) مطالعه موردی تقاطع های شهر اصفهان

289-تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله

290- تحلیل حوزه فركانسی سكوی نیمه شناور spar خرپایی

291-حل تحلیلی سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسكوزیته مخزن و اندركنش سد-مخزن

292- تحلیل عملكرد چشم اندازهای مرتعی با استفاده از داده های سنجش از دور

293- كاربرد تحلیل شبكه GIS در بهینه سازی فاصله حمل مصالح در لایه های روسازی

294-تحلیل عددی اثر گود برداری بر گروه شمع در مجاورت گود برداری

295-كاربرد روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترك در مسائل الاستواستاتیك

296- ارزیابی تاثیر زلزله های میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )

297-تحلیل دینامیكی بادبندهای با مقیاس بزرگ درسازه های بلندفولادی و مقایسه با سیستم بادبندی متعارف

298- تحلیل كران بالا از فشار محرك لرزه ای خاك با ملاحظه قانون جریان غیرمرتبط

299-ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی

300- مقایسه نتایج فونداسیونهای تحلیل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبیه سازی خاك PLAXIS