دانلود فایل(تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه)

تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه|40227990|bwo|دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه,تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه,مقاله تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه,دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم بر پیمان را تعیین می كند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای كار

الف ) برنامه زمانی كلی : برنامه ای است كه در آن ، زمانبندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است كه زمانبندی فعالیتهای مختلف كارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارك پیمان ، به پیمانكار واگذار كرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانكار

پیمانكار ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضا كننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانكار ، در حكم پیمانكار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه برای نظارت بر اجرای كار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارك پیمان به پیمانكار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس كارگاه

رئیس كارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست كه پیمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.

ماده 11 . پیمانكار جزء

پیمانكار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهیز و برچیدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز كردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كار فرما می گردد، و كارهای موقتی است كه به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) كارگاه ، محل یا محلهایی است كه عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده می كنند. كارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو كارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن كارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج كردن


مطالب دیگر:
📒647-خواص و كاربرد بتن با الیاف كوتاه فولادی📒648-بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح📒649-آنالیز استا تیكی غیر خطی مودال قاب های بتنی با نامنظمی جرمی📒650-مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین📒651-بررسی قطر و فاصله میلگردها در اتصال بین دال بتنی و دیوار در بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی📒652-بررسی نفوذ پذیری بتن الیافی📒653-ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتن آرمه با استفاده ازروش نسبت ظرفیت به تقاضا📒654-بتن سبك سازه ای مناسب برای محیطهای در معرض خوردگی📒7-بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار📒8-تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف📒9-بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها📒10-انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها📒11-رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)📒12-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله📒13-بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی📒14-رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای📒15-بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله📒16-استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها📒17-کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند📒7-خلاصه ای درباره بتن📒8-بتن ریزی فنداسیون📒9-بتن ریزی و پرداخت بتن📒10-بتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزایش مقاومت آن📒11-بتن های دیر گداز📒12-نقش حباب در بتن